بازدید رئیس بخش جراحی پیوند کبد بیمارستان امام خمینی از مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بالینی